algemene voorwaarden

Bel ons: 0032(0)497 92 69 69 

EVENTFLOORS

uw specialist in beurs - evenemententapijt

Eventfloors heeft zijn maatschappelijke zetel te Zaventem (België)

BTW nr: BE 0889.899.972

Tel: 0497/ 92 69 69

Email: info@eventfloors.be

 

 1. Onze aanbiedingen zijn voor ons niet bindend zolang een bestelling door ons niet schriftelijk werd bevestigd. Onze prijzen moeten verstaan worden, netto, zonder disconto, waren in onze werkhuizen afgenomen. Bedingen van de koper die van onze algemene voorwaarden afwijken kunnen ons niet tegengesteld worden, tenzij zij door ons schriftelijk erkend werden.
 2. De termijnen voor levering vastgesteld gelden slechts ten titel van aanduiding. Vertraging zal voor ons geen verplichting tot schadevergoeding doen ontstaan.
 3. Wanneer een door onze aanvaarde bestelling binnen zeven dagen niet schriftelijk (aangetekend ) door de koper bekrachtigd wordt zullen wij deze naar believen mogen vernietigen. Wij behouden ons dit recht de bestelling te vernietigen eveneens voor, indien als gevolg van politieke, sociale of economische gebeurtenissen, als oorlog, opstand, sociale beroering of stakingen de kostprijs en/of leveringskosten belangrijke verhoging ondergingen. Tenzij de koper zich bereid verklaart de verhoogde kosten te vergoeden.
 4. Niet-levering door de leverancier bij wie wij de hierbij bedoelde waren zullen besteld hebben zal te onzen opzichte als een geval van overmacht beschouwd worden.
 5. Onze waren worden de bestemmeling toegezonden op zijn risico, zelfs wanneer de verzending franco geschiedt. Zij dienen door onze kopers te worden aanvaard binnen de zeven dagen. Na verloop van deze termijn zullen zij geacht worden te zijn aanvaard en zal geen klacht meer ontvankelijk zijn. Kopers die onze waren rechtstreeks doorsturen of verder verkopen zijn verplicht de aanvaarding te doen alvorens de goederen onze magazijnen verlaten, of op de wagen of aan de kaai. Na vertrek zal geen klacht nog ontvankelijk zijn.
 6. Een speling van circa 10% inzake de bestelde hoeveelheden en kwantiteiten zal door de koper worden gedoogd. Tevens kan eventfloors geen 100% kleur garantie garanderen, indien er meerdere rollen, dozen, pallets worden afgenomen.
 7. Voor bestellingen die opeenvolgende leveringen behelzen, zal de koper, behoudens schriftelijke afwijking, gehouden zijn de bestelde waren in ontvangst te nemen overeenkomstig het daarvoor bepaalde, met ongeveer gelijke maandelijkse hoeveelheden en gedurende de termijn bij contract voorzien, en in ieder geval ze te betalen. Bij niet-nakoming van een van deze verplichtingen zal hij zich van rechtswege in vertoefstelling bevinden.
 8. Alle betalingen dienen op voorhand aan onze maatschappelijke zetel te geschieden, voor bestellingen zonder dienstverlening. Bestellingen met dienstverlening wordt er een voorschot gevraagd van 70% de resterende 30% moet betaald worden uiterlijk 30dagen na factuurdatum, taksen ten laste van de koper. De kwijting op een factuur geld niet als bewijs dat voorgaande facturen betaald werden. Uitzonderringen op deze betaling ’s voorwaarden dienen schriftelijk aan ons worden gevraagd . prijzen die worden vernoemd op de website en per mail en/of andere communicatie vormen zijn steeds exclusief btw
 9. Iedere achterstallige betaling zelfs gedeeltelijk vanwege de klant op de vervaldatum, laat ons toe bij rechte en automatisch het contract nietig te verklaren. De kennisgeving van deze nietigverklaring kan via elke gerechtelijke weg geschieden. De verwijlintresten, evenals de forfaitaire vergoeding, blijven ons verschuldigd onafgezien van de nietigverklaring van de verkoop. IN geval van laattijdige betaling zal er van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlinterest van 1 % per maand vanaf de datum van de vervaldag aangerekend worden op het totaal bedrag van de eisbaar geworden schuldvordering. Daarenboven zal er een bedrag van 1 % op de eisbaar geworden schuldvordering met minimum van € 247,89 en dit van rechtswege, zonder ingebrekestelling, onherleidbaar ten titel van forfaitaire vergoeding aangerekend worden.
 10. Eventfloors Benelux behoud eveneens het recht voor elke levering te weigeren aan kopers op wier goederen beslag wordt gelegd, tegen wie een of meer wissels werden geprotesteerd, die in staat van faling zouden verklaard zijn, een konkordaat aangevraagd hebben, of met hun schuldeisers een regeling trachten te treffen.
 11. Door op onze cliënten te trekken of hun wissels in betaling te aanvaarden zal geen schuldvernieuwing plaats hebben of afgeweken worden van de betalingsbedingen.
 12. Alle geschillen in verband met deze facturen of contracten vallen onder de bevoegdheid van de Rechtbanken van Brussel De verkoper kan tevens het geschil laten beslechten voor de Rechtbank van de woonplaats van de debiteur.
 13. Deze algemene verkoopsvoorwaarden worden verondersteld gekend te zijn door de koper: de ontstentenis van enige reactie binnen de zeven dagen na de allereerste kennisname zal de tegenstelbaarheid teweegbrengen en dit ook voor de navolgende overeenkomsten. Deze algemene verkoopsvoorwaarden hebben absolute voorrang op de bestel- en/of koopvoorwaarden van de koper, zelfs indien deze laatste het tegenoverstelde bedingen.
 14. In geval van achterstallige betaling behoudt Eventfloors Benelux zich het recht voor, en dit zonder dagvaarding, zijn prestaties op te heffen, ongeacht of deze voortvloeien uit het huidige dan wel uit voorgaande of latere kontrakten en deze pas te hervatten, behoudens andere bepalingen, vanaf de regularisatie van de betaling.
 15. De verkochte goederen blijven in eigendom van Eventfloors Benelux tot de volledige betaling van de verkoopprijs in hoofdsom en accesoria. Bij in ontvangst name van de goederen, heeft de klant de goederen aanvaard en kan er geen beding nog aanspraak gemaakt worden op terug betaling en of omruiling.

 

 


eventfloors


uw specialist in tijdelijke vloerbedekking 


al meer dan 5 jaar een vaste waarde in de event markt, op vlak van verkoop van beurstapijt, evenemententapijt, sportvloerbescherming kunststof evenementenvloeren enz.

Get in Touch


diegemstraat 64 , 1930 zaventem


Email: info@eventfloors.be


Phone: 0032 (0)497 92 69 69

Copyright @ All Rights Reserved eventfloors 2020